Αυτοματισμός Τσιμεντοπροϊόντων

iConcrete Enterprise με δύο Mixer και αμφίδρομα ζυγιστήρια Τσιμέντου

H iOLABS, με την τεράστια εμπειρία της στο χώρο των αυτοματισμών Σκυροδέματος και Τσιμεντοπροϊόντων, δημιούργησε 2 νέες εκδόσεις του iConcrete, το iConcrete Ultimate Edition και το iConcrete Enterprise Edition

Οι δύο αυτές εκδόσεις Αυτοματισμού Τσιμεντοπροϊόντων, δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να εγκατασταθεί το iConcrete σε οποιοδήποτε μηχάνημα Τσιμεντοπροϊόντων, όσο σύνθετο κι αν είναι αυτό. 

Το iConcrete Ultimate Edition και το iConcrete Enterprise Edition υποστηρίζουν: 

 • 2 Μixer στο ίδιο μηχάνημα με τη δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης παραγωγών και για τα 2 mixer.
 • 2 ή περισσότερα ζυγιστήρια αδρανών (χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των σιλό) με ταυτόχρονη χρήση τους σε 1 ή 2 Mixer.
 • 2 ή περισσότερα ζυγιστήρια τσιμέντου (χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των σιλό) με ταυτόχρονη χρήση τους σε 1 ή 2 Mixer.
 • Ζυγιστήρια νερού / Μετρητές νερού με ταυτόχρονη χρήση τους σε 1 ή 2 Mixer.
 • Ζυγιστήρια Χημικών Προσμίκτων με ταυτόχρονη χρήση τους σε 1 ή 2 Mixer.
 • Ζυγιστήρια Χρωμάτων με ταυτόχρονη χρήση τους σε 1 ή 2 Mixer.
 • Ζυγιστήρια Microsilica με ταυτόχρονη χρήση τους σε 1 ή 2 Mixer.
 • Βαγόνια μεταφοράς αδρανών υλικών.
 • Ζυγιστικά Βαγόνια.
 • Ζυγιστήρια αφαιρετικού τύπου.
 • Υγρασιόμετρα / Υγρόμετρα Mixer.
 • Θερμόμετρα Yλικών & Mixer.

Υγρασιόμετρα / Υγρόμετρα Mixer και διαχείριση Καμπυλών Υγρασίας ανά Σύνθεση.

Το iConcrete Ultimate Edition και το iConcrete Enterprise Edition υποστηρίζουν τόσο μικροκυματικά Yγρασιόμετρα που υπολογίζουν την ποσότητα υγρασίας στα αδρανή υλικά, όσο και Yγρόμετα Μixer τα οποία υπολογίζουν το πόσο υγρό είναι το παραγώμενο προϊόν κατα τη διάρκεια της Ανάμειξης. 

Για να επιτευχθεί άριστη ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν το iConcrete Ultimate Edition και το iConcrete Enterprise Edition υποστηρίζουν τη λειτουργία μέσω Καμπυλών Υγρασίας ανά σύνθεση, με τις οποίες ο χειριστής “εκπαιδεύει” τον αυτοματισμό να προσθέτει τήν ανάλογη ποσότητα νερού κατα τη διάρκεια της αναμειξης ωστε να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Αφου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, ο αυτοματισμός πλέον μπορεί αυτόνομα να παράγει την εκάστοτε σύνθεση βασιζόμενος στις μετρήσεις του υγρομέτρου και την καμπύλη υγρασίας που έχει δημιουργηθεί για τη δεδομένη Σύνθεση που καλείται να παράγει.


Εξωτερικές Εντολές Έναρξης Παραγωγής.

Οι δύο εκδόσεις του iConcrete (iConcrete Ultimate Edition / iConcrete Enterprise Edition), μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα με τη χρήση εξωτερικών εντολών παραγωγής. Οι εντολές παραγωγής είναι στην ουσία μετάφραση ενός σήματος εισόδου στον αυτοματισμό σε έναρξη μιας νέας παραγωγής με συγκεκριμένη σύνθεση και ποσότητα. 

Οι εντολές παραγωγής μπορουν να προέρχονται από:

 • Δείκτες στάθμης υλικού στην χωάνη μιας μηχανής τσιμεντοπροϊόντων. Αμέσως μόλις ο Αυτοματισμός λάβει είσοδο από το δείτη στάθμης, ξεκινά μια νέα παραγωγή με τη σύνθεση και την ποσότητα που έχει προκαθορίσει ο χειριστής.
 • Κουμπιά ή μπουτονιέρες με ανεξάρτητες εντολές παραγωγής για κάθε κουμπί.
 • Tablet / Smartphone με ενσωματωμένο Application απο την iOLABS το οποίο επιτρέπει στο χειριστή του Tablet να προσαρμόζει στοιχεία της σύνθεσης αν αυτό απαιτείται, και να χειρίζεται στοιχεία του αυτοματισμού μετά το mixer όπως ταινίες μεταφοράς υλικού, βαγόνια μεταφοράς υλικού κ.α.


Εταιρίες που Εμπιστεύονται το iConcrete Enterprise / iConcrete Ultimate